Vodohospodářské stavby reference

PS Hostouň - rekonstrukce II. etapa

Stavební úpravy objektu přečerpávací stanice a kompletní rekonstrukce technologie přečerpávání - rekonstrukce povrchů uvnitř objektu a jeho vnější obálky - obnova protikorozní ochrany zámečnických ocelových konstrukcí - nová ocelová konstrukce staticky zajišťující stabillitu štítové stěny, zde byla osazena nová průmyslová vrata pro vjezd do armaturní haly - nové zpevněné plochy s odvodněním, čisté terénní úpravy včetně zpevnění svahů a výsadby zeleně.

Chrášťany, Bylany - napojení na skupinový vodovod Sadská

Výstavba vodovodních řadů z PE d90 v délce 3 km řízeným zemním protlakem s výstavbou nové ATS.

Modernizace překladiště Černá za Bory

Termín realizace: 04/2017 - 08/2017

 • Odstranění původních zpevněných ploch
 • Výstavba dešťové kanalizace PEHD potrubí DN 500 – 300 v dl. 382 m, vč. odlučovače ropných látek
 • Sanace parapláně tl. 0,5m hydraulickým pojivem v ploše 7300 m2
 • Výstavba konstrukčních vrstev manipulační plochy, povrch ze zámkové dlažby tl. 100 mm v ploše cca 7000 m2
 • Odvodnění manipulační plochy štěrbinovými žlaby v dl. 236 m
 • Přeložení železniční vlečky v dl. 448 m, vč. výstavby nového železničního přejezdu a výhybky
 • Výstavba protihlukové stěny výšky 6 m v délce 68 m s pohltivými ŽB panely a odrazivými panely s výplní z polykarbonátu. Sloupy PHS jsou založeny na pilotách ø 600 mm a délkách 6-8 m
 • Výstavba areálového osvětlení s 11 stožáry s obslužnou plošinou. Výška stožárů je 20 m a jsou osazeny LED svítidly o příkonu 310 – 760W. Stožáry jsou založeny na pilotách ø 800 mm a délce 6 m
 • Dodávka a osazení 2 ks klimatizovaných obytných kontejnerů vč. fekálního tanku a podzemní nádrže na vodu

Úprava opevnění Kocába

Termín realizace: 11/2015 - 09/2016

Oprava opevnění řeky Kocáby se uskutečnila na obou březích a v korytě toku v ř.km 17,766 - 19,953 která leží v intravilánu obce Nový Knín.

Práce se skládaly z:

 • opravy opevnění, odstranění nánosů a odstranění porostů
 • opravy svislých zdí betonových a s obkladem z lomového kamene
 • opravy zábradlí a betonových soklů svislých zdí

Stavba ČOV Družec EO 1500

Termín realizace: 05/2015 - 11/2015

Předmětem díla je provedení rozšíření stávající ČOV o nové ŽB nádrže o rozměrech 13,2m x 17,5m a výšce 6m. Nad polovinou půdorysu je situován objekt se sedlovou střechou pro technologické zázemí. Dodávka obsahuje terénní úpravy, výstavbu příjezdové komunikace a dodávku se zprovozněním potřebné technologie.

Kanalizace Suchdol - Dobřeň

Termín realizace: 03/2015 - 09/2015

Výstavba gravitační a tlakové kanalizace v obci Dobřeň, stavba je před dokončením montáží technologických celků. Plánované dokončení v 06/2015

Bílé Podolí - kanalizace

Termín realizace: 11/2014 - 10/2015

Výstavba gravitační a tlakové kanalizace, včetně čerpacích šachet

ČOV Kralupy

Termín realizace: 05/2015 - 07/2015

Předmětem projektu je kompletní výměna potrubí, veškerých armatur, zařízení a ostatního vybavení na dopravu bioplynu v bioplynovém hospodářství čistírny odpadních vod, mezi vyhnívací nádrží, strojovnou plynojemu a hořákem zbytkového plynu v areálu ČOV Kralupy nad Vltavou.

Jedná se o práce, které probíhají za provozu bioplynové stanice.

Malý Újezd – dostavba vodovodu

Termín realizace: 03/2015 - 06/2015

 • dostavba vodovodu

Velké Popovice - výstavba vodovodu ve 3. etapě

Termín realizace: 08/2014 - 01/2015

 • výstavba vodovodu délky 5 km PE d 110 a PE d 90
 • práce prováděny v kombinaci klasického výkopu a řízených podvrtů
 • oprava asfaltových komunikací po výkopech

Kralupy n. Vlt. - ul. Poděbradova, obnova vodovodu

Termín realizace: 11/2014 - 12/2014

 • obnova vodovodu

PS Dolany - sanace propoje DN 800 - stavební část

Termín realizace: 10/2014 - 11/2014

 • zemní práce pro vodovod DN 800

Zlonice - výstavba vodovodu místní části Lisovice a Vyšínek

Termín realizace: 07/2014 - 10/2014

 • výstavba 3,5 km vododvodu PE d 110 a PE d 90

Úžice - ulice Školní, obnova vodovodu

Termín realizace: 09/2014 - 10/2014

 • výměna vodovodního potrubí PE d 110 + PE d 90

Kanalizace, ČOV a vodovod Prášily EO 1600

Termín realizace: 05/2013 - 08/2014

 • výstavba ČOV
 • výstavba kanalizace
 • výstavba vodovodu

Mšeno (ulice Mělnická) - obnova vodovodu

Termín realizace: 05/2014 - 09/2014

 • výměna vodovodního potrubí (PE d 315, PE d 160, PE d 110 a PE d 90) v komunikaci 

Kanina - propojení přivaděče a prodloužení řadu

Termín realizace: 06/2014 - 08/2014

 • prodloužení vodovodního řadu

Prodloužení dešťové kanalizace jezírka Turínská ulice

Termín realizace: 06/2014 - 07/2014

 • prodloužení dešťové kanalizace
 • prodloužení přípojky vody
 • výstavba retenční nádrže
 • výstavba vsakovací nádrže

Zklidnění dopravy ulice Hornoměcholupská - parkoviště u sportovních areálů

Termín realizace: 04/2014 - 06/2014

 • rekonstrukce parkoviště včetně osvětlení a odvodnění

Rekonstrukce vodovodních přípojek ulice Českolipská 392-402

Termín realizace: 03/2014 - 04/2014

 • rekonstrukce vodovodních přípojek bytového domu

Stavba čistírny odpadních vod Toušice EO 482

Termín realizace: 10/2013 - 04/2014

Realizace čistírny odpadních vod. Monolitická spodní stavba o výšce 4m s nádržemi pro osazení technologie Nad nádržemi jednopodlažní objekt vyzděný z termických cihel se sedlovou střechou a betonovou krytinou. Objekt je situován v nově vybudovaném areálu s příjezdovou komunikací, novým oplocením a sadovými úpravami.

Hořín - zaokruhování vodovodu

Termín realizace: 10/2013 - 02/2014

 • výstavba vodovodu PE DN 90
 • řízené protlaky

Hořín - prodloužení tlakové kanalizace

Termín realizace: 10/2013 - 02/2014

 • výstavba tlakové kanalizace
 • řízené protlaky

Zeměchy, PSOV a výtlak ČOV, Kralupy nad Vltavou

Termín realizace: 10/2013 - 01/2014

 • demolice ČOV
 • výstavba čerpací stanice odpadních vod
 • výstavba výtlačného řadu kanalizace
 • terénní úpravy areálu
 • oplocení

Zklidnění dopravy Hornoměcholupská – úprava Lochotínská

Termín realizace: 28/11/2012 - 24/3/2013

 • dešťová kanalizace DN 1000 s retencí
 • způsob provádění: ražená štola + otevřený výkop

Rekonstrukce ulice Myšlínská - vodovod, kanalizace, plynovod a rekonstrukce komunikace

Termín realizace: 09/2013 - 11/2013

 • výstavba kanalizace, vodovodu a plynovodu
 • kanalizační, vodovodní a plynové přípojky k rodinným domům
 • rekonstrukce komunikace včetně podkladních vrstev

Rekonstrukce vodovodních přípojek ulice Českolipská 381-391

Termín realizace: 08/2013 - 09/2013

 • rekonstrukce vodovodních přípojek bytového domu

Vodovody Buš a Slapy

Termín realizace: 15/9/2012 - 30/6/2013

 • propojení vodovodů Buš a Slapy včetně dodávky posilovací tlakové stanice

Bílá Hora – odvodnění tramvajové trati

Termín realizace: 03/2012 - 05/2013

 • výstavba gravitační kanalizace - materiál kaminina DN 300
 • výstavba bahníků

Choťánky - podružné řady

Termín realizace: 08/2012 - 04/2013

 • přípojky kanalizace do jednotlivých objektů

Kanalizace Vysoký Újezd

Termín realizace: 02/2013

 • výstavba tlakové kanalizace
 • výstavba přečerpávací stanice
 • výstavba gravitační kanalizace
 • obnova komunikací

Vodovod Doubravčice

Termín realizace: 07/2011 - 12/2012

 • výstavba vodovodu, vč.čerpacích stanic
 • 7 km PE potrubí d 90-110
 • armaturní šachta, vodojem
 • bezvýkopová technologie (podvrty)

Odkanalizování částí obce Vlkava

Termín realizace: 10/2011 - 12/2012

 • výstavba tlakové kanalizace klasickou pokládkou do otevřeného výkopu kombinovaná s bezvýkopovou technologií
 • PP potrubí celkem 4,5km

Havárie kanalizační přípojky v ul. Orelská

Termín realizace: 31/10/2012

 • oprava havárie kanalizačního potrubí

ZV Vápenec, armaturní komora –oprava železobetonových konstrukcí

Termín realizace: 11/2011 - 02/2012

 • sanace stropu a stěn objektu vodojemu

Přeložení kanalizace Rybáře

Termín realizace: 08/2012 - 09/2012

Kanalizace Na Sychrově

Termín realizace: 06/2012 - 08/2012

 • oprava havárie kanalizačního potrubí

RTT Kubánské náměstí

Termín realizace: 05/2012

 • oprava havárie kanalizačního potrubí
 • výstavba nového bahníku

Kanalizační přípojky - Trněný Újezd

Termín realizace: 10/2011 - 04/2012

 • přípojky kanalizace do jednotlivých objektů

Mělník - dostavba kanalizace, 2. stavba SO01 Chloumek

Termín realizace: 12/2010 - 02/2012

 • výstavba gravitační kanalizace, pokládka do otevřeného výkopu
 • materiál kamenina a PP
 • oprava komunikací (asfalt)
 • uliční vpustě, revizní šachty, přípojky

Mořina, Trněný Újezd - vodovod

Termín realizace: 09/2010 - 01/2012

 • výstavba vodovodu, vč. armaturních šachet
 • celkem 12 km PE potrubí d 90-160
 • klasická pokládka do otevřeného výkopu kombinovaná bezvýkopovou technologií (podvrty)
 • oprava komunikací po výkopu (asfalt)

Trněný Újezd - splašková kanalizace

Termín realizace: 08/2011 - 12/2011

 • výstavba gravitační a tlakové kanalizace
 • kameninové PP potrubí DN 150-250mm celkem 4,5km
 • přečerpávací stanice se separací pevných látek
 • oprava komunikací (asfalt)

Mělník - dostavba kanalizace, 2. stavba SO02 Neuberk, Stoka B7-10a

Termín realizace: 11/2011

 • výstavba gravitační kanalizace
 • kameninové potrubí DN 300mm celkem 100m
 • revizní šachty, přípojky
 • oprava komunikací
 • napojení na stoku DN 1600mm

Nové Ouholice, Slanovod II - oprava shybek nad Bakovským mostem

Termín realizace: 10/2011 - 11/2011

 • výměna litinového potrubí a armatur, sanace ocelové lávky
 • izolace

D5 - oprava poruch vnitřní kanalizace

Termín realizace: 10/2011

 • dálnice D5
 • sanace kanalizačního potrubí

D5 - diagnostika kanalizace kamerovou zkouškou

Termín realizace: 07/2011 - 09/2011

 • dálnice D5
 • diagnostika kanalizačního potrubí kamerovým systémem

TV Slivenec, etapa 0015 kanalizace Slivenec II

Termín realizace: 11/2010 - 07/2011

 • výstavba gravitační kanalizace
 • 1km PE potrubí d 200-300
 • revizní šachty, přípojky

Intenzifikace ČOV v Mratíně EO 2 500

Termín realizace: 11/2010 - 06/2011

 • výstavba čistírny odpadních vod (ČOV)
 • rozšíření stávající ČOV
 • napojení na inženýrské sítě, komunikace
ALSTAP s.r.o.
Hvožďanská 2237/5
Praha 4 Chodov, 148 00
+420 222 362 440
Všechna práva vyhrazena © 2018